მწეველების და არამწეველების დაპირისპირებამ უკვე მეტისმეტად მარაზმში გადაზრდილი სახე მიიღო, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როცა აქტიურად მიმდინარეობს,